Algemene voorwaarden en Herroepingsrecht - Cosch V.O.F.

Algemene voorwaarden

Algemeen

Onder "Cosch V.O.F." wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Cosch V.O.F.., gevestigd en kantoorhoudende te Nuenen, Nederland, en statutair gevestigd te Nuenen, op het adres: Helsestraat 1b, 5674 BA Nuenen, tel.nr: +31407871001, emailadres info@cosch.eu. Cosch V.O.F. is in het Handelsregister te Eindhoven, KvK-nummer 67689051, BTW-nummer NL857131436.B.01.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Cosch V.O.F. als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Cosch V.O.F. zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Cosch heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Cosch en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Levertijden

Bestel en betaalt u op werkdagen voor 16:00 uur, dan wordt uw bestelling dezelfde dag nog verstuurd!

Bestellingen geplaatst op zondag worden maandag verstuurd, dinsdag bezorgd

Bestellingen geplaatst op maandag voor 16:00 uur worden maandag verstuurd, dinsdag bezorgd

Bestellingen geplaatst op dinsdag voor 16:00 uur worden dinsdag verstuurd, woensdag bezorgd

Bestellingen geplaatst op woensdag voor 16:00 uur worden woensdag verstuurd, donderdag bezorgd

Bestellingen geplaatst op donderdag voor 16:00 uur worden donderdag verstuurd, vrijdag bezorgd

Bestellingen geplaatst op vrijdag voor 16:00 uur worden vrijdag verstuurd, zaterdag bezorgd

Bestellingen geplaatst op zaterdag worden maandag verstuurd, dinsdag bezorgd

***

Voor de levering zijn wij afhankelijk van DPD

Betaling via bankoverschrijving kan 1 extra werkdag met zich mee brengen.

Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Cosch is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, Faktuur en betalingsmethoden

Bestellingen worden geleverd via PostNL of DPD.

Cosch bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. De faktuur wordt bij de goederen meegeleverd.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Cosch gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is. (Let op, indien uw bestelling al verstuurd is kunnen wij de levering van het pakket niet meer tegen houden)

Bij het niet afhalen binnen 7 dagen bij een pakketshop waardoor wij het pakket weer terug krijgen wordt hiervoor €6,00 in rekening gebracht voor de extra gemaakte retour kosten. Deze kosten worden in mindering gebracht op uw credit factuur.

Er zijn 5 mogelijkheden van betaling:

1. Betaling middels iDeal (alleen voor Nederlandse bankrekeninghouders)

2. Achteraf betalen via Billink (+ € 1,49)

3. Betaling middels Paypal ( + 3,4%)

4. Betaling middels Bancontact (BE)

5. Vooruitbetaling op rekening Rabo NL36 RABO 01091 13 640 , BIC RABONL2U

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de geretourneerde produkten, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten voor de terugzending worden niet vergoed.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier Herroepingsrecht

---------------------------------------
Herroepingsrecht formulier
Als u de overeenkomst wilt herroepen, dan kunt u onderstaand formulier invullen en aan ons opsturen.

Aan
Cosch V.O.F.
Helsestraat 1b
5674 BA Nuenen
Nederland
E-Mail: info@cosch.eu

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
..............................................................................
..............................................................................
(Namen van de produkten, eventueel met bestelnummer en prijs)

Besteld op:
............................. (Datum)
Ontvangen op:
............................. (Datum)


Naam en adres consument(en)
...............................................................
...............................................................

……………………………. (Datum)
....................................................
Handtekening klant
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
---------------------------------------

Gegevensbeheer en privacy

Cosch behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat Cosch uw informatie nooit aan derden ter beschikking zal stellen.

Cosch verzoekt u uw telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Cosch nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email (info@cosch.eu) te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens".Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikt email adres danwel mindels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legimentatiebewijs.

Cosch zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Uw gegevens worden door Cosch vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. U kunt op regelmatige basis informatie ontvangen over producten en aanbiedingen per e-mail. Stelt u dit op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken per email (info@cosch.eu).

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten

Uiteraard neemt Cosch elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

Op alle geleverde producten via Cosch gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in de Cosch vestiging in Nuenen.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Cosch daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 21 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per email (info@cosch.eu) en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

Cosch stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail (info@cosch.eu) of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

Cosch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.